Let op: De minilu Dentalshop is uitsluitend gericht op professionals en bedrijven. Wij verkopen aan tandartspraktijken, tandtechnische laboratoria en handelspartners. Verkoop aan privépersonen is niet mogelijk.
 • 45.000 tandheelkundige artikelen
  minilu heeft een van de grootste tandheelkundige assortimenten op internet
 • Eenvoudig retourproces
  Retourformulier en adreslabel eenvoudig via uw klantaccount aan te maken
 • 22.000 tevreden klanten
Datenschutz{{sp-start}}{{sp-desk-3}}{{sp-mob-3}}

Privacyverklaring van minilu GmbH

Bij minilu hechten we veel waarde aan gegevensbescherming. Hiermee willen we u graag informeren hoe, waarom en in welke mate wij persoonsgegevens verwerken en op welke aanspraken en rechten u zich op grond van regelgeving inzake gegevensbescherming kunt beroepen.

GEGEVENSBEVEILIGING

Tijdens het bestelproces worden persoonsgegevens versleuteld via internet naar de webbeheerder gestuurd met behulp van het SSL-protocol (‘Secure Sockets Layer’). De webshop is door middel van technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, kennisname, manipulatie of openbaarmaking van persoonsgegevens door onbevoegden.

U kunt uw gebruikersaccount alleen bekijken wanneer u onder de knop ‘Mijn account’ uw persoonlijke wachtwoord hebt ingevoerd. U kunt uw gebruikersaccount wijzigen of verwijderen. Toegangsgegevens als wachtwoorden dient u altijd vertrouwelijk te behandelen en veilig te bewaren. Na het beëindigen van de communicatie met de webshop dient u uit te loggen en het browservenster te sluiten.

 

INFORMATIE OVER HET VERGAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, waaronder uw naam, adres, e-mailadressen en surfgedrag.

Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van artikel 4, lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU is:

minilu GmbH
An den Dieken 65
40885 Ratingen

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op het volgende adres: dr. Nils Helmke, AGAD Service GmbH, Waldring 43-47, D-44789 Bochum, Duitsland
helmke--at--agad.de.

DOELEN WAARVOOR EN RECHTSGRONDEN WAAROP WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Duitse privacywetgeving (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) alsmede overige toepasselijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming. Welke afzonderlijke gegevens worden verwerkt en op welke wijze deze gebruikt worden, is in eerste instantie afhankelijk van de in het betreffende geval opgedragen c.q. overeengekomen diensten. Verdere bijzonderheden of aanvullingen met betrekking tot de doelen van gegevensverwerking kunt u ontlenen aan de betreffende contractstukken, formulieren, instemmingsverklaring en/of andere u aangeboden informatie (zoals informatie in het kader van het gebruik van onze website of onze commerciële voorwaarden).

DOELEN VOOR DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST OF HET VERWEZENLIJKEN VAN PRECONTRACTUELE MAATREGELEN (ART. 6, LID 1, SUB B AVG)

De verwerking van persoonsgegevens vindt enerzijds plaats ter verwezenlijking van onze overeenkomsten met u alsmede voor het verrichten van uw opdrachten, en anderzijds voor het uitvoeren van maatregelen en acties in het kader van precontractuele relaties, bijvoorbeeld met geïnteresseerden. Daarmee staat de verwerking hoofdzakelijk in dienst van het opstellen van facturen conform uw opdrachten en omvat het de daartoe noodzakelijke diensten, maatregelen en acties. Tot dat laatste behoren met name: contractgerelateerde communicatie met u; de aantoonbaarheid van transacties, opdrachten en overige afspraken, alsmede kwaliteitscontrole door middel van de betreffende documentatie; maatregelen voor het aansturen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en voor het vervullen van algemene zorgvuldigheidsplichten; aansturing en controle door gelieerde ondernemingen (bijv. de moedermaatschappij); statistische analyses in het kader van ondernemingsbeheer, kostenbeheer en controlling; verslaglegging; interne en externe communicatie; crisisbeheersing; administratie en fiscale waardering van operationele prestaties; risicobeheersing; het instellen van rechtsvorderingen en verdediging in juridische geschillen.

DOELEN IN HET KADER VAN EEN GERECHTVAARDIGD BELANG, VAN ONS OF VAN DERDEN (ART. 6, LID 1, SUB F AVG)

Wij verwerken uw gegevens niet alleen voor de feitelijke uitvoering van een (voor)overeenkomst, maar zo nodig ook wanneer dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te behartigen, met name voor de volgende doeleinden:

 • reclame of markt- en opinie-onderzoek, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
 • het controleren en optimaliseren van processen om behoeften te analyseren;
 • het verder ontwikkelen van diensten en producten alsmede van bestaande systemen en processen;
 • het verrijken van onze gegevens, o.a. door het gebruik of de bestudering van openbaar toegankelijke gegevens;
 • statistische analyses of marktanalyse;
 • benchmarking;
 • het instellen van rechtsvorderingen en ter verdediging in juridische geschillen die niet rechtstreeks onder de contractuele verhouding vallen;
 • de ingeperkte opslag van gegevens wanneer verwijderen vanwege de bijzondere aard van de opslag niet of slechts met onevenredig veel moeite mogelijk is;
 • ter voorkoming en opheldering van strafbare feiten, voor zover dit niet uitsluitend in het kader van wettelijke vereisten gebeurt; intern en extern onderzoek en veiligheidscontroles.

DOELEN VOOR HET VOLDOEN AAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN (ART. 6, LID 1, SUB C AVG) OF IN HET ALGEMEEN BELANG (ART. 6, LID 1, SUB E AVG)

Wij zijn gebonden aan een groot aantal wettelijke verplichtingen (zoals het handelsrecht en fiscale wetgeving), maar ook aan toezichtgerelateerde of overige bestuurlijke voorschriften. Tot de doelen voor verwerking behoren in ieder geval: identiteits- en leeftijdscontrole; fraude- en witwaspreventie; het verhinderen, bestrijden en oplossen van terrorismefinanciering en vermogensbedreigende misdrijven; afstemming met Europese en internationale antiterreurlijsten; het voldoen aan fiscale controle- en meldplichten; het archiveren van gegevens in het kader van gegevensbescherming en -veiligheid alsmede voor controle door fiscale en overige autoriteiten. Daarnaast kunnen we verplicht worden tot het openbaar maken van persoonsgegevens in het kader van bestuurlijke en/of gerechtelijke maatregelen met het oog op bewijsvergaring, strafvervolging of het effectueren van civielrechtelijke vorderingen.

ONTVANGERS (OF CATEGORIEËN ONTVANGERS) VAN UW GEGEVENS

Binnen ons bedrijf krijgen die interne afdelingen c.q. organisatorische eenheden uw gegevens die deze voor het vervullen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of in het kader van de verwerking alsmede het realiseren van onze gerechtvaardigde belangen nodig hebben. Uw gegevens worden uitsluitend aan externe partijen overgedragen:

 • in verband met de afwikkeling van het contract of wanneer wij samen met partners acties, prijsvragen, aanbiedingen of vergelijkbare diensten aanbieden;
 • om aan wettelijke vereisten te voldoen die ons tot notificatie, melding of overdracht van gegevens verplichten, of wanneer het overdragen van de gegevens in het algemeen belang is;
 • indien externe dienstverleners namens ons gegevens verwerken als verwerker of gedelegeerde (denk aan externe datacentra, ondersteuning/onderhoud van EIV-/IT-toepassingen, archivering, documentverwerking, callcenter-diensten, compliance-diensten, controlling, gegevensscreening voor anti-witwasdoeleinden, plausibiliteitscontrole c.q. validatie van gegevens, gegevensvernietiging, inkoop/aankoop, klantenbeheer, lettershops, marketing, mediatechniek, research, risicobeheersing, facturering, telefonie, websitebeheer, auditdiensten, kredietinstituten, drukkerijen, ondernemingen voor gegevensverwerking, koeriersdiensten of logistiek);
 • op grond van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden voor de in het kader genoemde doelen (denk aan overheidsinstanties, handelsinformatiebureaus, incassobureaus, advocaten, rechtbanken, deskundigen, groepsmaatschappijen en -organen of controle-instanties);
 • wanneer u ons toestemming hebt gegeven om gegevens aan derden over te dragen.

Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet aan derden overdragen. Voor zover wij dienstverleners inschakelen om opdrachten te verwerken, gelden bij deze dienstverleners dezelfde veiligheidsnormen voor uw gegevens als bij ons. Voor het overige mogen de ontvangers de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor die aan hen zijn verstrekt.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS DOOR EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE OF IN EEN DERDE LAND

Gegevens worden verzonden naar entiteiten in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen) wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht van u of een overeenkomst met u, wanneer dit wettelijk vereist is (bijv. in het kader van fiscale meldplichten), wanneer dit in het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde partij is, of wanneer u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast kan de verwerking van uw gegevens in een derde land ook plaatsvinden in verband met het inschakelen van dienstverleners om opdrachten te verwerken. Voor zover de Europese Commissie geen besluit over een passend niveau van gegevensbescherming voor het land in kwestie heeft genomen, garanderen wij dat uw rechten en vrijheden adequaat worden beschermd en gewaarborgd in overeenstemming met de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming.

DUUR VAN DE OPSLAG VAN UW GEGEVENS

Wij verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie. Dit omvat ook de totstandkoming van een overeenkomst (precontractuele rechtsverhouding) en het afwikkelen van een overeenkomst.

Daarnaast zijn wij gebonden aan diverse bewaar- en documentatieplichten die o.a. voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch – HGB) en de Duitse Belastingwet (Abgabenordnung – AO). De daarin genoemde bewaar- c.q. documentatietermijnen betreffen tot maximaal tien jaar na het einde van de zakelijke relatie dan wel de precontractuele rechtsverhouding.

Bovendien kunnen bijzondere wettelijke regelingen een langere bewaartermijn voorschrijven, bijvoorbeeld voor het bewaren van bewijsmiddelen in verband met wettelijke verjaringstermijnen. Volgens par. 195 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) bedraagt de reguliere verjaringstermijn weliswaar drie jaar, maar kan er onder omstandigheden ook sprake zijn van verjaringstermijnen tot wel 30 jaar. Indien de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het voldoen aan contractuele of wettelijke rechten en plichten, worden deze geregeld gewist, tenzij – in tijd beperkte – verdere verwerking noodzakelijk is om de genoemde doeleinden op grond van een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang te verwezenlijken. Van een dergelijk belang is bijvoorbeeld ook sprake wanneer verwijderen wegens de bijzondere aard van de opslag niet of alleen met onevenredig veel inspanning mogelijk is en verwerking voor andere doeleinden door middel van geschikte technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten.

UW RECHTEN

Tegenover ons hebt u de volgende rechten.

 • U hebt het recht op inzage in uw bij ons opgeslagen gegevens overeenkomstig artikel 15 van de AVG (evt. met de inperkingen conform par. 34 van het Bundesdatenschutzgesetz).
 • Ook hebt u het recht om uw gegevens overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 van de AVG in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of aan een derde over te dragen.
 • Op uw verzoek zullen wij de over u opgeslagen gegevens overeenkomstig artikel 16 van de AVG rectificeren wanneer deze onnauwkeurig of onjuist zijn.
 • Indien gewenst zullen wij uw gegevens overeenkomstig de beginselen van artikel 17 van de AVG wissen voor zover andere wettelijke regelingen (zoals wettelijke bewaarplichten of de inperkingen conform par. 35 van het Bundesdatenschutzgesetz) of een zwaarder wegend belang van onze kant (bijv. ter verdediging van onze rechten en aanspraken) dit niet in de weg staan.
 • Met inachtneming van de bepalingen van artikel 18 van de AVG kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens in te perken.
 • U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) of artikel 6, lid 1, sub e van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) wanneer er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

  Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet verder verwerkt, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die rekening houden met uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

  Ook verwerken wij uw persoonsgegevens mogelijk in het kader van briefreclame, mailings en direct marketing (eventueel per mail). Voor zover u geen reclame wilt ontvangen, hebt u het recht om hier op elk moment bezwaar tegen te maken. Wij zullen in het vervolg rekening met dit bezwaar houden en uw gegevens niet langer voor het doel van direct marketing verwerken.

  U kunt uw bezwaar in elke vorm maken en bij voorkeur richten aan:
  minilu GmbH
  t.a.v. de functionaris gegevensbescherming
  An den Dieken 65
  D-40885 Ratingen
  datenschutz--at--minilu.de
 • Verder kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

VERGAREN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt (dus wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze van informatie voorziet), verzamelen wij uitsluitend die persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de stabiliteit en de veiligheid van onze website te garanderen en deze aan u te tonen (dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f van de AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijd waarop u de pagina bezoekt
 • Tijdzone ten opzichte van GMT (Greenwich Mean Time)
 • Inhoud van het opvraagverzoek (feitelijke pagina)
 • Toegangsstatus/http-statuscode
 • De op enig moment overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waarvandaan de pagina wordt opgevraagd
 • Browser
 • Besturingssysteem en -platformTaal en versie van de browsersoftware
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij uw bezoek aan onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de harde schijf die aan de door u gebruikte browser is toegewezen, en waarmee bepaalde informatie wordt doorgegeven aan de partij die het cookie heeft geplaatst (in dit geval zijn wij dat). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren en kunnen uw computer niet besmetten. Cookies worden gebruikt om ons webaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies (waarvan de reikwijdte en werking daaronder worden uitgelegd):

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Dit betreft met name sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan een gemeenschappelijke sessie. Daardoor kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u op onze website terugkeert. Sessie-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of wanneer u de browser afsluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vastgestelde periode, die echter per cookie kan verschillen. In de beveiligingsinstellingen van uw browser kunt u cookies op elk moment verwijderen.

d) U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld weigeren om cookies (of alleen cookies van derden) te accepteren. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten.


Hier kunt u uw cookie-instellingen wijzigen

VERDERE FUNCTIES EN OPTIES OP ONZE WEBSITE

Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken wanneer u hierin geïnteresseerd bent. Hiertoe dient u in de regel verdere persoonsgegevens op te geven die wij gebruiken voor het leveren van de betreffende dienst en waarvoor de hierboven genoemde principes voor gegevensverwerking gelden. Voor het verwerken van uw gegevens maken wij deels gebruik van externe dienstverleners. Deze worden zorgvuldig door ons uitgekozen en geïnstrueerd, zijn gebonden aan onze aanwijzingen en worden regelmatig gecontroleerd.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven wanneer wij samen met partners acties, prijsvragen, aanbiedingen of vergelijkbare diensten aanbieden. Nadere informatie hierover vindt u hieronder bij de beschrijving van de diensten of krijgt u bij het opgeven van uw persoonsgegevens. Wanneer dienstverleners of partners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, wordt u in de beschrijving van de dienst geïnformeerd over de gevolgen van deze omstandigheid.
 

CHATFUNCTIE VAN DE WEBSITE

Op onze websites maken wij gebruik van ‘estos LiveChat’, een software-applicatie voor digitale klantenservice en video-chats van de firma estos GmbH, Petersbrunner Strasse 3a, D-82319 Starnberg, Duitsland.

De software slaat uw chat-geschiedenis en het tijdstip waarop u contact met de betrokken onderneming hebt opgenomen op, om te voorkomen dat u opnieuw vragen moet beantwoorden over uw verzoek, dat in bepaalde omstandigheden uitgebreid kan zijn. Daartoe maakt estos LiveChat gebruik van in uw browser geïntegreerde databases (LocalStorage en IndexedDB) om gegevens in uw browser op te slaan en u te herkennen wanneer u onze website meermaals bezoekt.

Voor zover u ons gegevens toestuurt middels een contactformulier of per e-mail, worden deze gegevens in het kader van uw contactopname door de helpdesk-medewerker gebruikt om uw verzoek beter te verwerken en in dat kader ook op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw verzoek. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Indien u daar niet van gediend bent, kunt u zich wenden tot datenschutz--at--minilu.de. Uw opgeslagen gegevens zullen dan gewist worden.

Voor de voortdurende verbetering van uw gebruikerservaring en de kwaliteit van de software maakt estos gebruik van diensten om gegevens over gebruik te verzamelen (bijv. geolocatie, schermresolutie en uitgevoerde acties) en fouten in de software te verhelpen.

Voor de analyse van uw gebruikersgedrag maakt estos gebruik van de webanalysedienst Matomo. Voor deze analyse maakt Matomo gebruik van een technisch ID dat het mogelijk maakt om uw gebruik van de website te analyseren. De aldus gegenereerde informatie (bijv. tijd, plaats en frequentie van uw bezoek aan de website, incl. uw IP-adres) wordt verzonden naar de Matomo-server van estos en daarop opgeslagen. Uw IP-adres wordt bij dit proces onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De informatie die over uw gebruik van de website is gegenereerd, wordt niet aan derden overgedragen. In de software kunt u ook bezwaar maken tegen het analyseren van uw gebruikersgedrag (in het menu ‘⋮’ onder ‘Instellingen’). Helaas bevat iedere software fouten die ook de beste testmethodes niet kunnen voorkomen en die pas bij gebruik naar voren komen. Om dergelijke fouten op te sporen, reageert de software automatisch op fouten. Daartoe maakt estos gebruik van sentry, een foutopsporingsprogramma van de firma Functional Software, Inc. sentry bewaakt de programmacyclus van de software en verstuurt in het geval van een fout automatisch informatie hierover aan estos. Bij de verstuurde gegevens gaat het om loggegevens die een gedetailleerde analyse van de programmacyclus en de client/server-communicatie mogelijk maken. Om technische redenen kunnen deze logbestanden ook persoonsgegevens bevatten. De gegevens worden door estos uitsluitend gebruikt voor het analyseren en verhelpen van fouten en uiterlijk na 30 dagen gewist. In de software kunt u bezwaar maken tegen het automatisch versturen van fouten (in het menu ‘⋮’ onder ‘Instellingen’).
 

NIEUWSBRIEF

Door uw toestemming te geven, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u op de hoogte houden van ons actuele aanbod. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring benoemd.

Voor het aanmelden op onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde ‘double-opt-in’-procedure. Dat wil zeggen dat wij, nadat u zich hebt aangemeld, een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de nieuwsbrief toegestuurd wilt krijgen. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 48 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Daarnaast slaan wij steeds de door u gebruikte IP-adressen op, evenals het tijdstip van aanmelding en bevestiging. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen lossen.

Voor verzending van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres verplicht. [Het opgeven van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig; deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.] Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen toezenden. Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a van de AVG. U kunt op elk moment uw toestemming voor toezending van de nieuwsbrief intrekken en de nieuwsbrief opzeggen. Dit kunt u doen door te klikken op de link die in iedere mailing is te vinden, via het betreffende formulier op de website of door middel van een bericht aan de in het colofon vermelde contactgegevens.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om het gebruik van de website te analyseren. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie en in andere bij het EER-verdrag aangesloten landen echter eerst afgekort door Google. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS om vervolgens aldaar te worden afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd.

U kunt de opslag van cookies blokkeren door dit in te schakelen via de betreffende instelling in uw browser-software. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van die gegevens door Google blokkeren door de via onderstaande link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie ‘_anonymizeIp()’. Daardoor worden IP-adressen verder verwerkt in verkorte vorm, zodat kan worden uitgesloten dat de gegevens tot personen zijn te herleiden. Voor zover de over u verzamelde gegevens tot een persoon zijn te herleiden, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens direct gewist.

U kunt Google Analytics ook deactiveren door op de onderstaande link te klikken. Daarmee wordt een zogenaamd ‘opt-out’-cookie geplaatst dat voorkomt dat uw gegevens bij een volgend bezoek aan deze website worden verzameld.

Google Analytics deactiveren

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren. Via de verzamelde statistieken kunnen wij ons aanbod regelmatig verbeteren en voor u als gebruiker interessanter presenteren. Voor uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden overgedragen, heeft Google zich gecommitteerd aan het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsbasis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f van de AVG. Informatie over de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html overzicht met betrekking tot gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, privacyverklaring http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

GEBRUIK VAN YOUTUBE-VIDEO'S

In ons online aanbod hebben we YouTube-video's geïntegreerd die zich op www.youtube.com bevinden en die direct vanaf onze website afspeelbaar zijn.

Door uw bezoek aan de website verkrijgt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder „VERGAREN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE“ van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit geschiedt onafhankelijk van het feit of YouTube al dan niet een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u kunt inloggen. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw profiel gekoppeld. Wanneer u dit niet wilt, dient u uit te loggen voordat u de betreffende knop activeert. YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het aan de behoefte van de gebruiker aanpassen van haar website. Een dergelijke analyse geschiedt met name – zelfs voor niet-ingelogde gebruikers – voor het presenteren van op de behoefte van de gebruiker afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het creëren van een dergelijk gebruikersprofiel, waarvoor u zich tot YouTube dient te wenden.

Verdere informatie over het doel en de omvang van het vergaren en verwerken van gegevens door YouTube vindt u in de betreffende privacyverklaring. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden om uw persoonlijke levenssfeer af te schermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich gecommitteerd aan het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

GEBRUIK VAN GOOGLE MAPS

Op deze website maken wij gebruik van de functionaliteit van Google Maps. Daardoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en hebt u de mogelijkheid om de kaartfunctie eenvoudig te gebruiken.

Door uw bezoek aan de website verkrijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder „VERGAREN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE“ van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit geschiedt onafhankelijk van het feit of Google al dan niet een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u kunt inloggen. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw profiel gekoppeld. Wanneer u dit niet wilt, dient u uit te loggen voordat u de betreffende knop activeert. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het aan de behoefte van de gebruiker aanpassen van haar website. Een dergelijke analyse geschiedt met name – zelfs voor niet-ingelogde gebruikers – voor het presenteren van op de behoefte van de gebruiker afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het creëren van een dergelijk gebruikersprofiel, waarvoor u zich tot Google dient te wenden.

Verdere informatie over het doel en de omvang van het vergaren en verwerken van gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in de betreffende privacyverklaring. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden om uw persoonlijke levenssfeer af te schermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich gecommitteerd aan het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

GOOGLE FONTS

Deze website maakt gebruik van Google Fonts van Google. Google Fonts wordt gebruikt voor het weergeven van lettertypen die door Google worden aangeboden. Deze lettertypen worden door Google op Google-servers beschikbaar gesteld wanneer de pagina wordt opgevraagd, zodat ze voor een groot aantal pagina's ter beschikking kunnen worden gesteld. Bij het gebruik van Google Fonts wordt bij het opvragen van de webpagina het IP-adres van de gebruiker doorgegeven aan de servers van Google en wordt informatie over de gebruikte lettertypen verzonden. Daardoor kan het gebeuren dat er gegevens worden overgedragen aan de servers van Google in de VS. De informatie over de lettertypen worden in het cachegeheugen van de browser opgeslagen.

Wij maken gebruik van Google Fonts om onze website aantrekkelijker en uniformer te kunnen vormgeven. De gegevens worden vergaard op basis van artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f van de AVG. Google heeft zich gecommitteerd aan het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in de privacyverklaring van Google https://policies.google.com/privacy?hl=de en in de Engelstalige FAQ's van Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq.

Commerce Connector conversion tracking

Wij maken gebruik van de online service Commerce Connector Buy Now van Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart, Duitsland ('Commerce Connector'). Commerce Connector plaatst onze producten als advertenties op de websites van verschillende partners. Als u klikt op een advertentie die door ons op websites van derden (bijv. 3M Nederland) is geplaatst en met een conversion tracking tag is gelabeld, wordt optioneel een conversion tracking cookie op uw computer geplaatst, die 7 dagen geldig is. Deze cookie registreert bestellingen en registraties die worden gedaan nadat op een advertentie of link op onze website is geklikt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de optimalisering en analyse van advertenties en voor de facturering. Wij ontvangen geen persoonsgebonden gegevens en kunnen u niet persoonlijk indentificeren. Commerce Connector GmbH ontvangt het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt of een product heeft gekocht en, in het geval van een aankoop, indien van toepassing het IP-adres van de koper en informatie over de producten en de waarde van de goederen. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, kunt u de installatie van cookies voorkomen door uw browser op de gewenste manier in te stellen. Ga voor meer informatie naar de volgende website van Commerce Connector GmbH: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

{{sp-ende}}{{sp-desk-9}}{{sp-mob-9}}