Let op: De minilu Dentalshop is uitsluitend gericht op professionals en bedrijven. Wij verkopen aan tandartspraktijken, tandtechnische laboratoria en handelspartners. Verkoop aan privépersonen is niet mogelijk.
 • 45.000 tandheelkundige artikelen
  minilu heeft een van de grootste tandheelkundige assortimenten op internet
 • Eenvoudig retourproces
  Retourformulier en adreslabel eenvoudig via uw klantaccount aan te maken
 • 22.000 tevreden klanten
Direct bestellen
{{sp-start}}{{sp-desk-3}}{{sp-mob-3}}

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Stand: september 2014
 1. 1.
  Algemeenheden, Beëindiging contract, Bindingstermen
  1. 1.1
   Uitsluitend de volgende algemene samenwerkingsvoorwaarden gelden voor - ook toekomstige - leveringen en diensten met inbegrip van consulting en andere extralegale voordelen, als de klant een zakenman en een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. Bepalingen en voorwaarden van de klant zijn hierbij niet toegestaan.
  2. 1.2
   Overeenkomsten die deze algemene voorwaarden en bepalingen wijzigen, vereisen onze schriftelijke bevestiging. Van deze schriftelijke eis kan enkel worden afgezien door schriftelijke verklaring van onze kant.
  3. 1.3
   De klant is gebonden aan zijn bestelling voor twee weken. Het contract is gesloten, als we de aanvaarding van de bestelling binnen deze periode, of de levering of uitvoering bevestigen.
  4. 1.4
   Wij waarborgen onze leveringen en prestaties niet. Eventuele verplichtingen van onze kant zijn onderworpen aan zelf-levering van bestellingen. Wijzigingen in ontwerp en materiaal zijn voorbehouden, tenzij de levering of uitvoering niet leugenachtig en aanzienlijk gewijzigd wordt en de wijzigingen redelijk voor de klant zijn.
  5. 1.5
   Een overdracht van de rechten van de klant onder contracten gesloten met ons is alleen toegestaan als wij vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 2. 2.
  Prijzen
  1. 2.1
   Alle prijzen zijn in euro zonder kontant- of andere korting en plus de BTW op de dag van de levering of uitvoering, vermeerderd met de kosten van verzending, verpakking, laden, verzekering en verzendkosten evenals de douanebelastingen en gerelateerde kosten.
  2. 2.2
   Indien er zich belangrijke wijzigingen  voordoen door kostenfactoren, in het bijzonder de lonen, de materiële prijzen of vrachtkosten, kunnen we de overeengekomen prijzen overeenkomstig de invloed van de gewijzigde kostenfactoren in redelijke hoeveelheden aanpassen.
  3. 2.3
   Is de levering aan de klant, om welke reden ook, niet op de afgesproken datum of niet binnen de overeengekomen termijn geleverd en zijn er meer dan 3 maanden verstreken sinds de sluiting van de overeenkomst, dan zijn wij gerechtigd om onze toenmalige catalogusprijzen te herrekenen.
 3. 3.
  Betalingstermijnen
  1. 3.1
   We zijn niet aan de groothandel toegewijd. Onze betalingen zijn verschuldigd na beëindiging van het contract.
  2. 3.2
   Alle betalingen worden contant of per overschrijving op één van onze rekeningen gemaakt zonder enige aftrek.
  3. 3.3
   Wisselbrieven en cheques worden door ons geaccepteerd enkel op basis van schriftelijke overeenkomsten, alleen voor de prestaties en zonder garantie voor tijdig indienen of tijdig protest. Kortingskosten en alle andere kosten voor het incasseren of de betaling van wissels of cheques worden gedragen door de klant.
  4. 3.4
   Als de betaling wordt uitgesteld of dreigen onze vorderingen als gevolg van de verslechting van de kredietwaardigheid van de klant in gevaar te komen, kunnen we al onze vorderingen, ongeacht de termijn van de wissel of overeengekomen betalingsvoorwaarden eisen of onderpand vereisen. Bovendien hebben wij het recht om eventuele uitstaande leveringen alleen tegen vooruitbetaling of levering van onderpand uit te voeren. Als de klant voorschotten of veiligheidsdeposito's weigert, kunnen we het contract verbreken en schadevergoeding eisen. Bovendien kunnen we, zonder uit het contract terug te treden, verbieden de verwerking, transformatie, aansluiting, vermenging en levering van de door ons geleverde goederen te verkopen, de collectievergunning overeenkomstig punt 6.7 en vraag terugzending van de goederen op kosten van de klant intrekken, zonder dat de klant recht heeft op een recht van retentie of soortgelijk recht. Voor goederen teruggenomen door ons en via onderhandse verkoop geliquideerd, worden toegepast de opbrengst met aftrek van kosten op onze claims tegen de klant.
  5. 3.5
   Verrekening of retentie kan de klant enkel toepassen als zijn tegenaanspraak van ons niet bestreden of rechtswaardig vastgesteld werd.
 4. 4.
  Leveringstijd en prestaties
  1. 4.1
   Datums en termijnen voor leveringen en diensten zijn approximatief en alleen, indien van toepassing, mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst ook alleen dan bindend als alle details van het order tijdig worden verduidelijkt en de klant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen. Wijzigingen na sluiting van de overeenkomst door de klant gevraagd en geaccepteerd door ons, aan de uitvoering van de levering of dienst, uitbreiding van de oorspronkelijk overeengekomen datums of tijden geven ons het voor extensie van oorspronkelijk overeengekomen datums en tijden.
  2. 4.2
   Indien we,  niet voldoen binden de afgesproken datums en termijnen voor leveringen en diensten zal de periode van levering en prestaties worden verlengd met de duur van de belemmering en een redelijke opstarttijd. Uitzonderingen op voorgaande: stakingen en uitsluitingen, evenals de onjuiste levering door onze leveranciers buiten onze will alsook gevallen van overmacht. In deze gevallen kunnen we ons in termen van het nog niet vervulde gedeelte helemaal of gedeeltelijk uit het contract terugtrekken. De klant heeft het recht in dergelijke gevallen, na vruchteloos verstrijken van een redelijke schriftelijk gemelde periode, onder de wettelijke voorwaarden zich terug te trekken als de aanvaarding van de goederen door de onredelijke vertraging voor hem onmogelijk is.
  3. 4.3
   Zijn we in gebreke, dan kan de klant het contract schriftelijk ontbinden na vruchteloos verstrijken van een redelijke periode van genade.
 5. 5.
  Levering, verzendkosten, overdracht van risico 's
  1. 5.1
   We zijn gerechtigd gedeeltelijke leveringen te maken.
  2. 5.2
   Door ons aangeboden leveringen en diensten worden door de klant onmiddelijk aangenomen. Zoniet hebben we het recht om de te leveren goederen op te slaan op  kosten en risico van de klant en dit naar eigen goeddunken. Als de klant binnen een redelijke respijtperiode de levering of uitvoering niet accepteert of expliciet niet wenst aan te nemen,  kunnen wij de overeenkomst herroepen en/of schadevergoeding eisen. Als compensatie kunnen wij 15% van het bedrag van de bestelling vragen. De klant beschikt over geen bewijsmateriaal dat ons geen of weinig schade werd aangedaan. Het schadebewijs in bovenvernoemd geval of andere is gereserveerd voor ons.
  3. 5.3
   Onze maatschappelijke zetel is de plaats van uitvoering van onze levering of dienstverplichting. Een verzending is steeds op kosten en risico van de klant. De route van de verzending en de agent wordt, voorzover niets anders is overeengekomen, aan ons overgelaten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de goedkoopste of snelste transportmethode. Transportverzekering wordt door ons en mits onze discretie afgesloten ten koste van de klant.
  4. 5.4
   Het gevaar, ook van accidenteel verlies of accidentele verslechting van de goederen, wordt, in geval van pickup door de klant, overgedragen aan de klant eveneens in geval van verzending met levering aan de expediteur, vervoerder of andere verantwoordelijk voor de verzending aan de klant, ongeacht of verzending/vervoer is betaald. Klaar om op te halen goederen of verzending bereide goederen niet onmiddellijk door de klant opgehaald zijn het riscio van de klant.
 6. 6.
  Eigendomsvoorbehoud
  1. 6.1
   De geleverde waren blijven onze eigendom (behoudens) tot vervulling van alle - ook toekomstige - vorderingen, in het bijzonder de respectieve saldi die ons in het kader van de zakelijke relatie tegen de klant gelijk om welke juridische reden toekomen.  Tenzij wij verplichtingen voor de financiering of herfinanciering van de aankoopprijs aan de klant of derden aangaan of dergelijke verplichtingen ontstaan, over Wissel aanvaarding, garantie of enige andere indirecte of directe veronderstelling van aansprakelijkheid door ons, gaat de eigenschap eerst over aan de klant, als we in dit verband van enige aansprakelijkheid jegens de klant of een derde partij vrij worden.
  2. 6.2
   De verwerking, transformatie, aansluiting, en mengen van de voorbehouden goederen worden uitgevoerd voor ons als producent in de zin van § 950 BGB, zonder ons te verplichten. De verwerkte, omgevormde, verbonden of gemengde goederen worden beschouwd als voorbehouden goederen in de zin van punt 6.1. De verwerking, transformatie, verbinding en mengen van de voorbehouden goederen met andere goederen door de klant is ons mede-eigendom in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere goederen. Onze eigendom verloopt via verwerking, transformatie, verbinding en mengen zodat de klant de rechtmatige eigendom van het nieuwe item om de omvang van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen of de nieuwe voorraad aan ons al overdraagt. Onze mede-eigendomsrechten worden beschouwd als voorbehouden goederen in de zin van punt 6.1.
  3. 6.3
   De klant bewaart de goederen voor ons gratis en met de zorgvuldigheid van een voorzichtige zakenman, verzekert ze op eigen kosten tegen brand-, water- en diefstal, schade aan de factuurwaarde, met dien verstande, dat de rechten van de verzekering ons toekomen. Indien de klant niet voldoet aan deze verplichtingen niettegenstaande ons schriftelijk verzoek, zijn we gemachtigd zelf deze verzekering ten koste van de klant af te sluiten , de premiebijdrage te verspreiden en als een deel van de vordering van de koopovereenkomst te eisen. De klant moet de verzekeringsdiensten volledig gebruiken voor de herstelling van de goederen. Op ons ten allen tijde mogelijk verzoek, moet de klant de voorbehouden goederen opslaan en identificeren. De klant is verplicht ons op elk gewenst moment, over de nog in zijn bezit zijnde voorraad van de voorbehouden goederen, de opslagplaats en indien nodig hun verwerking, omvorming, verbinding of vermenging, de staat van informatie te verlenen. We hebben het recht op elk gewenst moment de goederen te bezichtigen. Door de  klant vastgestelde of toegebrachte schade aan de goederen die zich heeft voorgedaan na overdracht van risico's aan de klant,  wordt ons schriftelijk en onverwijld medegedeeld. Op ons verzoek wordt een schriftelijk verslag over het claimproces gemaakt. Vereiste aanstaande reparaties worden, voor de duur van het eigendomsvoorbehoud, met ons overeengekomen en op ons verzoek onmiddellijk uitgevoerd.
  4. 6.4
   De klant mag de voorbehouden goederen in de gewone gang van zaken, alleen naar zijn normale gebruiken enkel verkopen wanneer hij aan zijn betaling of andere verplichtingen niet tekort komt instemt dat het behoud van haar klanten en de aanspraken van het volgrecht op volgende punten 6.5 en 6.6 op ons overgaan. De klant is niet gerechtigd goederen te vervreemden. Ook het gebruik van de goederen onder voorbehoud voor de vervulling van werk en leveringscontract wordt beschouwd als voor wederverkoop.
  5. 6.5
   De aanspraken van de klant van de doorverkoop van de goederen zijn aan ons hierbij toegewezen; dit geldt ook voor het instellen van de verdere verkoopsvorderingen in een courante rekening voor het bedrag van de vorderingen. De toegewezen claims dienen in dezelfde mate beveiligd te worden als de goederen.
  6. 6.6
   Vervreemdt de klant voorbehouden goederen samen met andere goederen, dan hebben wij aanspraak van wederverkoop of vorderingen van de respectieve factuurwaarde van de voorbehouden goederen in relatie tot de factuurwaarde van de andere goederen die aan ons zijn toegewezen. Bij de doorverkoop van goederen waarin wij mede-eigenaar zijn, overeenkomstig punt 6.2, wordt volgens overeenkomst met ons mede-eigendomsaandeel een deel van de vordering toegewezen.
  7. 6.7
   De klant heeft het recht vorderingen of saldovorderingen uit hoofde van het volgrecht te vorderen, tenzij we de collectievergunning in punt 3.4 voor de bedoelde gevallen intrekken. Op ons verzoek is de klant gehouden om zijn klanten onmiddellijk van de toewijzing aan ons te informeren en ons de nodige informatie te geven van de te verzamelen documenten.
  8. 6.8
   De klant is niet gerechtigd de claims anders toe te wijzen. Hetzelfde geldt voor factoring bedrijven; deze zijn niet aan de klant toegestaan op grond van de invordering. We zijn echter bereid in te stemmen met factoring transacties in individuele gevallen, als het equivalent daarvan ten slotte naar de klant stroomt en de tevredenheid van onze vorderingen niet in gevaar is.
  9. 6.9
   Volgens punt 3.4 hebben we ook het recht om te verbieden: de verwerking, transformatie, verbinding en mengen van de doorverkoop van de voorbehouden goederen.. In deze gevallen, evenals de schending van de klant tegen de verplichtingen uit hoofde van sectie 6.4, kunnen wij de terugkeer eisen van de voorbehouden goederen ten koste van de klant, met uitsluiting van een recht van retentie. De klant laat ons toe zijn bedrijf te betreden en de voorbehouden goederen terug te nemen. De terugname betekent geen terugtrekking uit het contract.
  10. 6.10
   De klant zal ons van inbeslagname e.a. van de voorbehouden goederen en van aanspraken op de klant onmiddellijk informeren. Indien er door de verdediging van dergelijke inbeslagneming of andere bijzondere waardeverminderingen gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten ontstaan die niet vergoed zijn door een derde partij omdat deze economisch niet in staat is dit te doen, dan is de klant voor het verlies aansprakelijk.
  11. 6.11
   Indien de waarde van de bestaande vorderingen de beveiligde vorderingen overschrijdt  met meer dan 10%, zijn we verplicht, op verzoek van de klant, in dit verband om effecten naar onze discretie vrij te geven.
 7. 7.
  Vrijwaring
  1. 7.1
   Garantie-aanspraken zijn uitgesloten voor de levering van gebruikte goederen. Aanspraak op garantie als gevolg van de levering van nieuwe goederen met gebreken worden bepaald door de paragrafen  7.2 tot 7.8.
  2. 7.2
   Gebreken aan de goederen zijn onmiddellijk schriftelijk te melden. Indien de goederen door de klant aanvaard of afgenomen werden, is de indiening van dergelijke gebreken die konden worden nagegaan op aanvaarding, uitgesloten,. Bovendien is de afkeuring van de in zorgvuldig onderzoek herkenbare (open) gebreken uitgesloten na een periode van twee weken vanaf de ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming.
  3. 7.3
   De klant heeft het afgekeurde goed opgeslaan en geeft ons de gelegenheid de koopwaar de bezoeken. Verwerking, transformatie, verbinding, mengen en verkopen van die litigieuze goederen moeten onmiddellijk gestopt. Verder laat de klant ons ook toe op elk moment en op ons verzoek onmiddellijk de geclaimde goederen te zien of - naar eigen goeddunken - monsters ervan de te verstrekken. Indien hij deze verplichtingen niet nakomt zijn alle garantieclaims ongeldig.
  4. 7.4
   Aanspraak op garantie kan alleen worden gesteld, indien de defecte goederen meer bedragen dan 5% van het totale aanbod. Gebreken van een deel van de levering kunnen niet leiden tot de klacht van de gehele levering.
  5. 7.5
   In zover we voor gebrekkige goederen moeten opkomen, zijn wij gerechtigd, en naar onze keuze,  de gebreken te verhelpen (reparatie) of  foutloze goederen te leveren (vervangende levering). Wij zijn aansprakelijk voor vervoerskosten in de mate dat deze niet gestegen zijn of indien de goederen niet op een andere plaats dan de plaats van uitvoering gebracht werden.
  6. 7.6
   De klant kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen na vruchteloos verstrijken van een redelijke aflossingsvrije periode,  met betrekking tot de gebrekkige goederen of verlaging vragen van de aankoopprijs als een correctie van defecten of indien de vervangende levering mislukt. Dezelfde rechten staan de klanten ook toe, zonder voorafgaande kennisgeving, als de reparatie of vervanging van ons serieus en afdoend geweigerd worden. Verdere rechten als gevolg van gebreken - met name contractuele of niet-contractuele vorderingen tot vergoeding - zijn uitgesloten en voorzover aangegeven in sectie 8.
  7. 7.7
   Aanspraak op garantie verjaart één jaar na aflevering van de goederen, uiterlijk 13 maanden na de kennisgeving van de bereidheid voor verzending door ons.
  8. 7.8
   De klanten passen de wettelijke garantie onbeperkt toe indien we moedwillig het gebrek hebben verborgen.
 8. 8.
  Aansprakelijkheid
  1. 8.1
   Voor directe schade, gederfde winst, besparingen, indirecte of gevolgschade en kosten als gevolg van de klant of derden in verband met de voorbereiding, uitvoering of de opzegging van een overeenkomst, zijn wij aansprakelijk, onverminderd de hiernavolgende bepalingen, alleen als onze wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden of eenvoudige plaatsvervangende agenten geleid hebben tot het ontstaan van schade/kosten door een opzettelijke of grove nalatigheid, waar onze aansprakelijkheid voor grove nalatigheid van eenvoudige plaatsvervangende (andere dan onze wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerend personeel) op het bedrag van de te verwachten (meestal voorkomende) schade beperkt ist. Wordt uitgesloten van onze contractuele, buitencontractuele en andere aansprakelijkheid ongeacht de rechtsgronden van de schadevergoeding (met name voor de schending van de verplichtingen van een contractuele of wettelijke verplichting - zoals gebreken of vervorming-, belemmeringen aanwezig in de overeenkomsten en onrechtmatige daad) voorzover onze wettelijke vertegenwoordigers kunnen worden beschuldigd, leidinggevenden of eenvoudige plaatsvervangende agenten,er is geen of slechts eenvoudige nalatigheid
  2. 8.2
   De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden (i) voor persoonlijk letsel, (ii) voor elke aansprakelijkheid van de producent, evenals (iii) in het geval van schuldige schending van essentiële verplichtingen voor zover deze prestatie van het contractuele doel in gevaar wordt gebracht; in het geval bedoeld in (iii), echter, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vervanging van de te verwachten (meestal voorkomende) schade.
 9. 9.
  Plaats van prestaties, rechtsstand, scheidbaarheidsclausule
  1. 9.1
   Plaats van uitvoering voor onze leveringen en diensten alsook wat betreft de betalingsverplichtingen van de klant is Duisburg.
  2. 9.2
   Als de klant een handelaar is, een rechtspersoon onder publiek recht of speciaal fonds, dan is het rechtsgebied Duisburg, in een procedure voor de arrondissementsrechtbank is het Hof van het District Duisburg-Mitte verantwoordelijk. We kunnen de klant ook vervolgen in gerechten met algemene bevoegdheid.
  3. 9.3
   Voor alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klanten geldt uitsluitelijk het gezaghebbende  recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het UN-verdrag is uitgesloten.
  4. 9.4
   Zouden één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en bepalingen ongeldig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloed. De ongeldige verdragsbepaling is via een regeling die de economische doelstellingen van de ongeldige bepaling meest benadert te vervangen.
Online Dispute Resolution
Unsere Email-Adresse: hoi@minilu.nl {{sp-ende}}{{sp-desk-9}}{{sp-mob-9}}